Contact Us


Head Office

Vigyan Ashram
Pabal,
Dist. Pune - 412403
Maharashtra, India
E-Mail : ibt@vigyanashram.com, vapabal@gmail.com
Phone No. : +91 9284332376, +91 9730005016
 

Pune Office

Vigyan Ashram,
J.P.Naik Centre for Education & Development,
Sr. No. 68,
Behind Eklavya Polytechnic, Kothrud Depot,
Pune - 411038
Maharashtra, India
Phone No. : +91 20 25360203
 
 
 
For Query & Support
Mr. Kailas Jadhav +91 9730005030
Mr. Sachin Punekar +91 9284332376
Mr. Ganesh Pingale +91 9730005029
Mr. Mahendra Bhor +91 9665554492